nebulos Gaming

Full Version: /aod
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kui administraator paneb /aod siis võiks mapil ka näidata mingit värvilist mis on pandud märki.
Nii oleks paremini arusaadav ja minuarust parem ka.