MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - ((Hoonete/kinnistute rendilepingu tingimused!))

nebulos Gaming

Full Version: ((Hoonete/kinnistute rendilepingu tingimused!))
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kinnistute rentimise eesmärk on anda võimalus nendele mängijatele, kes soovivad serveris rollimängu edendada kuid ei oma selle jaoks mängusiseselt füüsilisi vahendeid. Kinnistu rentimise põhieesmärk peaks olema luua rollimängu, kasumi teenimine peaks olema teisejärguline. Rentniku kontrollitakse pidevalt, tagamaks, et tingimusi ei rikuta ning kinnistuga käitutaks heausklikult.

*Karakter, millega taotluse esitate, peab omama vähemalt viit (5) mängutundi.
*Hoone edasirentimine kolmandale osapoolele on rangelt keelatud.
*Rendilepingu maksimaalne pikkus on 3 OOC kuud, pärast seda tuleb kas kinnistu välja osta või järgmisele taotlejale edasi anda.
*Rendi eest maksmine toimub kord nädalas.
*Rendilepingu ülesütlemisel makstud raha ei tagastata.
*Hoone sees ja selle ümbruses on lubatud mappida, kuid asi peab jääma reaalsuse piiridesse. Sinna investeeritud raha ning aeg ei kuulu tagastamisele rendilepingu lõppemisel.
*Rendi eest maksmata jätmine jätab õiguse linnavalitsusel rendileping tühistada.
*Kui taotleja saab banni, siis rendileping katkeb automaatselt (ei kehti juhul, kui administraator banniga eksib).
*Kui tegevust renditataval pinnal ei toimu etteteatamata kauem kui 7 päeva, katkeb rendileping automaatselt.

// Võib täieneda.