MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
nebulos Gaming - Inventor

nebulos Gaming

Full Version: Inventor
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Süsteemi ülevaade
Igal mängijal on võimalik oma asju hoiustada oma inventoris. Hoiustatavateks asjadeks saavad olla söögid, joogid, relvad, salved, tööriistad, kemikaalid, narkootikumid.

Funktsionaalsus
Eseme omanikuks saab olla maapind, mängija, sõiduk või objekt. Kui omanik on serverisse laetud, siis on ka sellega kaasaskäivad esemed serverisse laetud. Esemeid on võimalik asetada maha, edasi anda või ära hävitada. 

Anna kasutamine
/anna abil toimub põhiline esemete andmine edasi mängijale, sõidukile, objektile.
näiteks: /anna [EsemeID] [Kogus] [0-mängija/1-sõiduk/2-kapp] [MängijaID/SõidukiID/KapiID]
/dl - näitab lähima sõiduki id.
/kapp - näitab lähima kapi id.

Eseme kappi lisamine
/mo abil tuleb lisada endale kuuluvas interjööris kapi objekt, mille model ID 2167
/kapp abil näeb läheduses oleva kapi ID.
edasi toimib kõik /anna abil

Käsklused
/inv - kuvab mängijale tema inventoris olevaid esemeid.
/vinv - võimaldab vaadata inventoris olevaid asju.
/otsiläbi - võimaldab politseil mängijat läbi otsida.
/korja - näitab 2-ühiku kaugusel asuvaid maas asuvaid esemeid.
/kapp - mängijale kõige lähemal asuva kapi id.
/maha - võimaldab mängijal eset maha asetada.
/lisaese - adminil on võimalik lisada mängija invetori esemeid.
/anna - põhilisi käskluseid, võimaldab anda eset mängijale, kapile või sõidukile.
/võta - võimaldab võtta invetorist esemeid enda invi, millele on ligispääs olemas. Politseil on võimalik selle käskluse abil konfiskeerida mängija illegaalseid esemeid.
/tarbi - toidu / joogi tarvitamiseks.
/tarvita - mõnuainete tarvitamiseks mõeldud nagu suitsud, kanep, fentanüül jne.
/relv - võimaldab haarata nii tulirelva kui ka külmrelva.
/relvinvi - mängija käes oleva relva eemaldab käest.
/relvmaha - asetab mängija käes oleva relva maha.
/kese - võimalik invetorist ära eemaldada ebavajalik ese.

Pildid
[Image: 201808130929227b2f71f40d4dbce607da486f06ddfec4.jpg]