nebulos Gaming

Full Version: [MTA]: Need help
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mis objekt see on ?ID oleks vaja.. Tuhnisin enamus objektid läbi aga ei leidnud.. + tean kus see muidu IG asub , mdea kas abi sellest on , aga asub Mount Chilliadi kõrval prügilas vms . Samuti ka selle ukse ID, kui keegi niimoodi öelda oskab.. Smile

[Image: sa-mp-032.png]
id: 18250