nebulos Gaming

Full Version: Väljavalitud abistajad
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Konkurents oli suur ja tihe ning valik oli raske. Püüdsime välja valida kõige sobivamad ja andsime ka mõnele uuele inimesele võimaluse.

Järgmised inimesed said abistajaks:

Myrka - Chris_Laxin
Heinrich - Trace Maddox
Chill - Shaquille Drake

Shadowcat - Danny Chaos
KaKi. - Todd Sheppard
Zaz - Henry Blake